Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Církevní základní školy a mateřské školy Přemysla Pittra poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným
zástupcům a pedagogům. Členové ŠPP se zaměřují na problémy žáků ve školním prostředí, velká pozornost se věnuje rizikům, která oslabují efektivitu vzdělávacího procesu.  Zaměřují se na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, pracují se žáky, kteří při vzdělávacím procesu potřebují specifickou podporu.

Členové ŠPP věnují pozornost preventivním aktivitám školy, jako je předcházení záškoláctví, neprospěchu a pomoci v případech péče o žáky s poruchami chování.

 

 ŠPP ve školním roce 2023/2024 je složeno z vedoucího ŠPP – koordinátora inkluze, výchovného poradce, metodika prevence – kariérového poradce, sociálního pedagoga a speciálního pedagoga.

Vedoucí ŠPP – koordinátor inkluze

Mgr. Martina Luxová

martina.luxova@zspittra.cz
+420 596 133 426

Konzultační hodiny:
dle domluvy

Výchovný poradce

Mgr. Iva Vrobelová

iva.vrobelova@zspittra.cz
+420 596 133 426

Konzultační hodiny:
dle domluvy

Metodik prevence a kariérové
poradenství

Mgr. Petra Popelářová

petra.popelarova@zspittra.cz
+420 733 529 971

Konzultační hodiny:
Po -13:00-14:00
ČT-8:00-10:00

Sociální pedagog

Ing. Jiří Pracuch

jiri.pracuch@zspittra.cz

Konzultační hodiny:
dle domluvy

Speciální pedagog

Mgr. Věra Dudová

vera.dudova@zspittra.cz
+420 736 432 193

Konzultační hodiny:
dle domluvy

 

Činnosti jednotlivých pracovníků pracoviště

Vedoucí ŠPP a koordinátor inkluze – Mgr. Martina Luxová

 • Svolává schůzky ŠPP, vede a uchovává zápisy z porad.
 • Koordinuje pedagogické pracovníky školy zajišťující poradenské služby.
 • Poskytuje poradenské služby učitelům, asistentům pedagoga, žákům i jejich rodičům v oblasti péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Připravuje podklady pro vytvoření individuálních vzdělávacích plánů pro žáky s SVP v souladu s platnou legislativou, založení spisů a vedení spisové dokumentace.
 • Koordinuje práci asistentů pedagoga, nastavuje spolupráci mezi asistenty pedagoga v rámci týmu, dbá na posílení efektivních vtahů mezi asistenty a učiteli.
 • Svolává pravidelné pracovní schůzky koordinátora a asistentů pedagoga ke sdílení informací, k týmovému řešení problémů, včetně usnadnění administrativních procesů, i k účinnější organizaci podpory.
 • Zajišťuje komunikaci mezi aktéry škola – žák / rodič – školské poradenské zařízení.
 • Vede kompletní přehled o žácích se SVP, kontroluje termíny a platnosti vyšetření.
 • Jedná s ŠPZ a projednává nastavení podpůrných opatření pro žáky s SVP.
 • Úzce spolupracuje s třídními učiteli při přípravě žádostí a zpráv na ŠPZ.
 • Sleduje nové poznatky v oblasti péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami.

 

Výchovný poradce – Mgr. Iva. Vrobelová

 • pomáhá při řešení výchovných otázek na škole. V této oblasti poskytuje specifické poradenské služby žákům, jejich rodičům i kolegům učitelům.
 • Zaměřuje se na žáky s problémovými projevy chování, dále na žáky se specifickými poruchami chování, na žáky jejichž chování vykazuje znaky sociální nepřizpůsobivosti. Může se též jednat o děti trpící vnitřními konflikty, o žáky, kteří procházejí náročnými životními situacemi.
 • Věnuje zvláštní pozornost poruchám chování žáků z hlediska pedagogické, psychologické a sociální normy, její prevenci a nápravě.
 • Výchovný poradce působí na škole jako poskytovatel poradenských služeb spolu s koordinátorem inkluze, školním metodikem prevence, speciálním a sociálním pedagogem.
 • Spolupracuje se středisky výchovné péče, případně dalšími preventivně-výchovnými zařízeními.
 • Vede výchovné rady v případě závažných provinění se proti školnímu řádu nebo opakujících se výchovných prohřešků žáků.
 • V závažných případech vytváří ve spolupráci s třídním učitelem a rodičem individuální výchovný plán (IVýP) pro žáka. Cílem IVýP je odstranit rizikové chování žáka a předejít tak důsledkům z tohoto chování vycházejícím.
 • Vede individuální pohovory se žáky.
 • Jedná se žáky a zákonnými zástupci.

 

Sociální pedagog – Ing. Jiří Pracuch

 • Zajišťuje prevenci obtíží v oblasti chování žáků školy, jejich negativní dopady na vzdělávání, pravidelnou školní docházku, fungování základních společenských mechanismů v rodině a přítomnost základních sociálních a hygienických návyků u žáků.
 • Spolupracuje s institucemi PČR, OSPOD, soudy, státními zastupitelstvími a dalšími zainteresovanými orgány a organizacemi v oblasti péče a výchovy dětí.
 • Provádí sociálně právní poradenství a sociální terapii s problémovými žáky.
 • Zaměřuje se na včasné odhalení ohrožených žáků (týrání, zanedbávání, sociálně patologické jevy, kriminalita).
 • Spolupracuje na realizaci tematických programů zaměřených na prevenci sociálně patologických jevů. 
 • Spolupracuje s vedením školy, výchovným poradcem, metodikem prevence, třídními učiteli, učiteli, asistenty pedagoga a vychovateli školní družiny. 
 • Zprostředkovává komunikaci mezi problémovými rodinami žáků, navštěvuje jejich rodiny a pravidelně s vedením školy a Školním poradenským pracovištěm tyto sdílí na schůzích špp.
 • Vykonává činnosti zaměřené na odbornou podporu žáků ohrožených školním neúspěchem a všech ostatních žáků, kteří potřebují podporu a péči založenou na krátkodobých či dlouhodobých podpůrných opatřeních. 
 • Přijímá zprávy, které jsou doručovány do datové schránky školy ze strany jednotlivých institucí ohledně žáků, popř. jejich rodinných poměrů a to tak, že jsou mu předloženy ve vytištěné formě do přihrádky vyhrazené pro sociálního pedagoga, na které následně odpovídajícím způsobem reaguje.

 

Školní metodik prevence, kariérové poradenství - Mgr. Petra Popelářová

 • koordinuje tvorbu, kontrolu, evaluaci a participaci při realizaci minimálního preventivního programu školy
 • koordinuje a participuje na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, rasismu, xenofobie, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších projevů rizikového chování
 • komunikuje s neziskovými organizacemi
 • koordinuje spolupráci školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence rizikového chování
 • prezentuje výsledky preventivní práce školy, získává nové odborné informace a zkušenosti
 • předává informace a zprávy o realizovaných preventivních programech zákonným zástupcům, pedagogickým pracovníkům školy a školskému poradenskému zařízení
 • úzce spolupracuje s výchovným poradcem, koordinátorem inkluze a sociálním pedagogem na společných případech
 • spolupracuje s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje rizikového chování u jednotlivých žáků a tříd spolu se sociální pedagožkou
 • spolupracuje s okresním metodikem preventivních aktivit

 

 • Volba povolání – kariérové poradenství
  Oblast profesní orientace
 • připravování aktuálních informací o možnostech studia žáků na SŠ
 • zajišťování kompletace a správnosti vyplnění přihlášek žáků
 • připravování vstupních dokladů žáků končících základní školu
 • sledování úspěšnosti žáků při umísťování na SŠ
 • sledování termínů přijímacích pohovorů na SŠ
 • navštěvuje vybrané střední školy v rámci DOD s žáky 7., 8. a 9. ročníků
 • šetří a testuje žáky při volbě povolání
 • spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními

 

Speciální pedagog - Mgr. Věra Dudová

 • vyučuje předmět speciálně pedagogické péče s určenými skupinami žáků


 
Schválil: Ing. Martin Blatoň, Ph.D.

ředitel školy  

 

 Další informace
Y2ZmOWI